Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
501,000,817
 
 

Cấu hình VPN sử dụng Vigor series

I. Host to LAN VPN (Teleworker to Vigor)
 1. MacOSX10.4.7 to Vigor Router - PPTP
 2. Win98 to Vigor Router - PPTP
 3. WinXP to Vigor Router - PPTP
 4. WinXP to Vigor Router - IPSec( PDF format )
 5. WinXP to Vigor Router - L2TP
 6. WinXP to Vigor Router - L2TP over IPsec
 7. Win2000 to Vigor Router - PPTP
 8. WinXP to Vigor Router - IPSec - Smart VPN Client
 9. Windows Vista to Vigor Router - PPTP
 10. Windows Vista to Vigor Router - IPSec
 11. Windows Vista to Vigor Router - L2TP
II. LAN to LAN VPN
 1. Vigor Router to Vigor Router - PPTP
 2. Vigor Router to Vigor Router - IPSec Tunnel (main mode)
 3. Vigor Router to Vigor Router - IPSec Tunnel ( aggressive mode )
 4. Vigor Router to Vigor Router - L2TP
 5. Vigor Router to Vigor Router - L2TP over IPsec
 6. Vigor Router to Win2000 Server - PPTP - If Win2000 Server as VPN Client - Vigor2200 Series setting
 7. Vigor Router to Win2000 Server - PPTP - If Win2000 Server as VPN Client - Win2000 Server setting
 8. Vigor Router to Win2000 Server - PPTP - If Win2000 Server as VPN Server - Vigor2200 Series setting
 9. Vigor Router to Win2000 Server - PPTP - If Win2000 Server as VPN Server - Win2000 Server setting
 10. Vigor Router to Win2000 Server - L2TP over IPsec - If Win2000 Server as VPN Client - Vigor2200 Series setting
 11. Vigor Router to Win2000 Server - L2TP over IPsec - If Win2000 Server as VPN Client - Win2000 Server setting
 12. Vigor Router to Win2000 Server - L2TP over IPsec - If Win2000 Server as VPN Server - Vigor2200 Series setting
 13. Vigor Router to Win2000 Server - L2TP over IPsec - If Win2000 Server as VPN Server - Win2000 Server setting
 14. Vigor Router to NetScreen Firewall with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 15. Vigor Router to NetScreen Firewall with IPSec tunnel - Setup NetScreen Firewall
 16. Vigor Router to Cisco PIX Firewall with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 17. Vigor Router to Cisco PIX Firewall with IPSec tunnel - Setup Cisco PIX Firewall
 18. Vigor Router to ZyWALL Firewall with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 19. Vigor Router to ZyWALL Firewall with IPSec tunnel - Setup ZyWALL Firewall
 20. Vigor Router to SonicWall Firewall with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 21. Vigor Router to SonicWall Firewall with IPSec tunnel - SonicWall Firewall Settings
 22. Vigor Router to CheckPoint Firewall with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 23. Vigor Router to CheckPoint Firewall with IPSec tunnel - Setup CheckPoint Firewall
 24. Vigor Router to WatchGuard Firebox with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 25. Vigor Router to WatchGuard Firebox with IPSec tunnel - Setup WatchGuard Firebox
 26. Vigor Router to Linux FreeS/WAN with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 27. Vigor Router to Linux FreeS/WAN with IPSec tunnel - Setup FreeS / WAN
 28. Vigor Router to Cisco 1702 with IPSec tunnel - Setup Vigor Router
 29. Vigor Router to Cisco 1702 with IPSec tunnel - Setup Cisco 1702
 30. Vigor Router to NetScreen Firewall IPSec tunnel (Aggressive)
 31. Vigor Router to SonicWall Firewall with IPSec tunnel (Aggressive)
 32. Vigor Router to Fortigate with IPSec tunnel (Aggressive)
 33. Vigor Router to Nortel with IPSec tunnel
III.  Pass through
 1. Pass through VPN for Client
 2. IPSec VPN Server pass through
 3. L2TP VPN Server pass through
 4. PPTP VPN Server pass through
IV. VPN Over Wireless LAN
 1. IPSec
 2. L2TP over IPSec
 3. PPTP